میزهای اداری یکی از مهمترین لوازمی ضرروری در محل کار می باشد.با توجه به میزان مساحت فضای مورد نظر باید نکاتی را در خصوص انتخاب نوع میزها و چیدمان آنها در نظر بگیریم ، در مورد چگونگی قرارگیری مبلمان اداری و میز منشی و پرسنل در یک فضای اداری باید به این نکته توجه نمود چرا که همیشه ارباب رجوع به پشت میز دسترسی نداشته باشد و همچنین برای در معرض قرار نگرفتن مانیتور و یا اطلاعات خصوصی آنها این امر حائز اهمیت می باشد.یکی از مهمترین نکات در انتخاب مبلمان برای فضاهای اداری این است  که رسمی بودن فضا راحتی مبلمان اهمیت زیادی ندارد و ایجاد حس رسمی و اداری بودن تنها توسط مبلمان های خاص اداری امکان پذیر است.

انواع میزهای اداری

شامل میزهای مدیریت ،پذیرش یا منشی ، میزهای کنفرانس ، میز کارمندان و…

میز اداری مدیریت

میز مدیریت

میزهای پذیرش یا منشی

میز های کارمندان

میز کنفرانس