11.بازسازی و اجرای کابینت آشپزخانه و نور پردازی سقف